แผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนรวมฯ 4 กิจกรรม จำนวน 102 โรงพยาบาล [22.01.64]