แผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชน (คลินิกกลุ่มเสี่ยง) ปี 2564 จังหวัดลำพูน [24-25.03.64]
 จังหวัดแพร่ [01-04.04.64]