แผนปฏิบัติงานส่งเสริมให้คำปรึกษาและแนะนำกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ปี 2564 จังหวัดลำพูน [24-25.03.64]