คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2564 คู่มือการปฏิบัติงาน อาคาร [26.08.64]